ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك

ایمنی در آزمایشگاه كروماتوگرافي روي قشر نازك ایمنی در آزمایشگاهكروماتوگرافي روي قشر نازك يك كاغذ صافي كه داراي ابعادي حدود 100*150 ميلي متر است در يك بشر 150 ميليمتري يا يك ارلن 250 ميلي‌ليتري دهانه گشاد به طوري كه در شكل 5 نشان داده شده، قرار دهيد. بايد به اندازه …

ادامه نوشته »

مقاله بافت شناسی در گیاهان

مقاله بافت شناسی در گیاهان مقاله بافت شناسی در گیاهانتاریخچه بافت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندان مثل مالپیگی و گرو ، ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی ار بافتهای گیاهی را کشف کند که هم اکنون نیز استفاده می‌شود. مفاهیم پایه …

ادامه نوشته »

مقاله جهش(جهش ژنتیکی)

مقاله جهش(جهش ژنتیکی) مقاله جهش(جهش ژنتیکی) جهش و تغييرات ژنتيك در هر يك از فعاليتهاي سلولي نظير فرايندهاي همانند سازي (Replication ) رو نويسي (Trancecription) ترجمه ( Translation) تركيب مجدد يا نو تركيبي ( Recombination) كروموزومها و بروز و ظهور اطلاعات ژنتيكي ( Gene-expression ) احتمال خطا و اشتباه وجود …

ادامه نوشته »

مقاله کاربرد نانو در معماری

مقاله کاربرد نانو در معماری مقاله کاربرد نانو در معماری دانشجویان دانشگاه ایالتی بال با همكاری موسسه فناوری ایلینویز ساختمان هایی را طراحی می كنند كه در آنها از نانومواد استفاده می شود. انتظار می رود این ساختمان ها طی ۲۰ سال آینده به طور انبوه ساخته شوند. این ساختمان …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 85

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 85 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 86

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 86 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 87 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 88

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 88 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 89

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی امین در سال 89 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 80

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 81

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 86

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.نوسان نسبت قیمت به سود …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران تایر در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران تایر در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 81این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 82این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 83این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران خودرو دیزل در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران خودرو دیزل در سال 82 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران خودرو دیزل در سال 84 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 85

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران خودرو دیزل در سال 85 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 86

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 87

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 88

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 89

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایرانیت در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »