خانه / پرسشنامه

پرسشنامه

پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) در قالب word ، شامل 15 سوال این پرسشنامه در سال 1997 توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه …

ادامه نوشته »

پکیج پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجان(CERQ-P) دارای اعتبار مناسبی است. دامنه ضریبآلفای کرونباخ از 76/0 تا 89/0 (با میانگین3/83/0) در نوسان بود. همچنین، تمام ضرایب بازآزمایی معنادار بود و دامنه اکثر همبستگی های مجموعه ماده ها …

ادامه نوشته »

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997) در قالب word ، شامل 15 سوال این پرسشنامه در سال 1997 توسط برسو و همکاران ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد. پرسشنامه …

ادامه نوشته »

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی

پرسشنامه نظم‌ جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی پرسشنامه ي نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ-P) گارنفسکی نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی هیجان(CERQ-P) دارای اعتبار مناسبی است. دامنه ضریبآلفای کرونباخ از 76/0 تا 89/0 (با میانگین3/83/0) در نوسان بود. همچنین، تمام ضرایب بازآزمایی معنادار بود و دامنه اکثر همبستگی های مجموعه ماده ها …

ادامه نوشته »