خانه / دانش آموزی

دانش آموزی

پکیج پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)

پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید) پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)درس زیست شناسی سال سوم بخش اول فصل چهار: هورمون ها و دستگاههای درون ریز اسلاید 3رشد، تنظىم سوخت و ساز بدن، تنظیم قند خون …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید)

پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید) پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید)درس اول: گسترهء جهان اجتماعی بخشی از متن:پديده هاي درون جهان اجتماعیجهان واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید)

پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید) پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس ششم: هویت فردی و اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانیبخشی از متن:هویت فردی و اجتماعی تمایز هویت فردی و اجتماعی ابعاد هویت فردی:به دوبخش تقسیم می …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس پنجم: هویتدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:من کیستم ؟ 1-چه وقت ما به معرفی خود می پردازیم ؟2- در چه شرایطی از ما …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس چهارم: فرهنگ 2دوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانیبسیاری از ارزشها ، معیارها و شیوه های زندگی را می شناسیم …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس سوم: فرهنگ 1دوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:مفهوم فرهنگتعریف جامعه : گروهی از انسانها که سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند.زندگی عشایری …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (10 اسلاید)

پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (10 اسلاید) پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانیدرس دوم: نظام اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:ساختار اجتماعیاز نوع ارتباط و پیوندی که بین اجزای یک ساختمان وجود دارد با نام …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (17 اسلاید)

پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (17 اسلاید) پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس دهم: از خود بیگانگی فرهنگیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:ارتباط بین فرهنگیارتباطات فرهنگی گاه در محدودۀ هنجارها و شیوه های زندگی یک فرهنگ …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (12 اسلاید)

پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (12 اسلاید) پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس نهم: تحولات هویتی فرهنگدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:تحولات هویتی فرهنگهویت اجتماعی افراد و هویت فرهنگی جامعههویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس هشتم: تغییرات هویتی و تحولات اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:هویت اکتسابی و تحرک اجتماعیانسانها پسا ز تولد اغلب هویت اجتماعی انتسابی خود …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس هفتم : باز تولید هویت اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:هویت اجتماعي و جامعه پذیریهر فرد در یک جهان اجتماعی متولد می شود، …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس چهاردهم : انواع نظام سیاسیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:گونه شناسی نظامهای سیاسینظامهای سیاسی براساس ملاک های گوناگون به انواع مختلفی دسته بندي …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس سیزدهم: نظام سیاسیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:سیاست و حکومتهرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند، سیاست پدید می آید.زیرا …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید)

پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید) پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس دوازدهم: قدرت و اقتداردوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:قدرت اجتماعیهرگاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (14 اسلاید)

پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (14 اسلاید) پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس یازدهم: هویت ابرانیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی قبل از ظهور اسلام ایران سرزمینی است که تاریخ آن بیش از پنج هزار سال قدمت دارد.هویت: توحیدی …

ادامه نوشته »

پکیج پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people ) کتاب زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان از 3 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول زبان یازدهم در قالب 1 ویدئو و یک جزوه 26 صفحه ای در مدت زمان …

ادامه نوشته »

برترین فایل پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)

پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید) پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)درس زیست شناسی سال سوم بخش اول فصل چهار: هورمون ها و دستگاههای درون ریز اسلاید 3رشد، تنظىم سوخت و ساز بدن، تنظیم قند خون …

ادامه نوشته »

برترین فایل پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people ) کتاب زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان از 3 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول زبان یازدهم در قالب 1 ویدئو و یک جزوه 26 صفحه ای در مدت زمان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)

پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید) پاورپوینت بخش اول (فصل چهارم) کتاب زیست شناسی سال سوم تجربی (77 اسلاید)درس زیست شناسی سال سوم بخش اول فصل چهار: هورمون ها و دستگاههای درون ریز اسلاید 3رشد، تنظىم سوخت و ساز بدن، تنظیم قند خون …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید)

پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید) پاورپوینت درس (6) ششم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس ششم: هویت فردی و اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانیبخشی از متن:هویت فردی و اجتماعی تمایز هویت فردی و اجتماعی ابعاد هویت فردی:به دوبخش تقسیم می …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (5) پنجم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس پنجم: هویتدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:من کیستم ؟ 1-چه وقت ما به معرفی خود می پردازیم ؟2- در چه شرایطی از ما …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (4) چهارم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس چهارم: فرهنگ 2دوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانیبسیاری از ارزشها ، معیارها و شیوه های زندگی را می شناسیم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (3) سوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس سوم: فرهنگ 1دوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:مفهوم فرهنگتعریف جامعه : گروهی از انسانها که سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند.زندگی عشایری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (10 اسلاید)

پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (10 اسلاید) پاورپوینت درس (2) دوم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانیدرس دوم: نظام اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:ساختار اجتماعیاز نوع ارتباط و پیوندی که بین اجزای یک ساختمان وجود دارد با نام …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید)

پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید) پاورپوینت درس (1) اول جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (11 اسلاید)درس اول: گسترهء جهان اجتماعی بخشی از متن:پديده هاي درون جهان اجتماعیجهان واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (17 اسلاید)

پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (17 اسلاید) پاورپوینت درس (10) دهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس دهم: از خود بیگانگی فرهنگیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:ارتباط بین فرهنگیارتباطات فرهنگی گاه در محدودۀ هنجارها و شیوه های زندگی یک فرهنگ …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (12 اسلاید)

پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (12 اسلاید) پاورپوینت درس (9) نهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس نهم: تحولات هویتی فرهنگدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:تحولات هویتی فرهنگهویت اجتماعی افراد و هویت فرهنگی جامعههویت فرهنگی جامعه بر مدار عقاید و …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (8) هشتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس هشتم: تغییرات هویتی و تحولات اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:هویت اکتسابی و تحرک اجتماعیانسانها پسا ز تولد اغلب هویت اجتماعی انتسابی خود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید)

پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (13 اسلاید) پاورپوینت درس (7) هفتم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس هفتم : باز تولید هویت اجتماعیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:هویت اجتماعي و جامعه پذیریهر فرد در یک جهان اجتماعی متولد می شود، …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (14) چهاردهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس چهاردهم : انواع نظام سیاسیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:گونه شناسی نظامهای سیاسینظامهای سیاسی براساس ملاک های گوناگون به انواع مختلفی دسته بندي …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید)

پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (15 اسلاید) پاورپوینت درس (13) سیزدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس سیزدهم: نظام سیاسیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:سیاست و حکومتهرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند، سیاست پدید می آید.زیرا …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید)

پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (16 اسلاید) پاورپوینت درس (12) دوازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس دوازدهم: قدرت و اقتداردوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی بخشی از متن:قدرت اجتماعیهرگاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (14 اسلاید)

پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستان رشته انسانی (14 اسلاید) پاورپوینت درس (11) یازدهم جامعه شناسی سال سوم دبیرستانرشته انسانیدرس یازدهم: هویت ابرانیدوره دوم آموزش متوسطه سال سوم انسانی قبل از ظهور اسلام ایران سرزمینی است که تاریخ آن بیش از پنج هزار سال قدمت دارد.هویت: توحیدی …

ادامه نوشته »

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people )

پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس اول زبان یازدهم ( فهمیدن منظور مردم: understanding people ) کتاب زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان از 3 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول زبان یازدهم در قالب 1 ویدئو و یک جزوه 26 صفحه ای در مدت زمان …

ادامه نوشته »