خانه / حسابداری

حسابداری

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 داراييهاي ثابت مشهود (تجديد نظر شده 1386)

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 داراييهاي ثابت مشهود (تجديد نظر شده 1386) استاندارد حسابداري شماره 11داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظر شده 1386) استاندارد حسابداري شماره 11داراييهاي ثابت مشهود(تجديد نظرشده 1386) فهرست مندرجات شماره بند* پیشگفتار(7) – (1)* استاندارد حسابداری شماره11 ” داراييهاي ثابت مشهود“ * هدف 1* دامنه کاربرد4 – 2* تعاريف …

ادامه نوشته »

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ “مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌” مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود. مـقدمـه‌1 . هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به‌ منظور حصول‌ اطمينان‌ …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 83این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 82این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 81این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 80این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 86

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 86 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 86این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 83این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 86

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 86 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 86این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »