خانه / 2017 / دسامبر (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: دسامبر 2017

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 80این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 81این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 82این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 82 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 83این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 83 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکسرام در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکسرام در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 84این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 85این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 86

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 86 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 86این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 86 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 88این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 89این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت تکنوتار در سال 90این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت تکنوتار در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش …

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 80 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 82 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 83 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 84 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 85 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 86 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 87

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 87 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 87 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 88

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 88 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 89

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 89 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 90

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 90 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:قیمت نوساناتنسبت قیمت به سود سود هر سهمبالاترین و پایین ترین قیمت حجم سهام ارزش بازاری

ادامه نوشته »

تاثیرات مواد روان گردان بر جوانان

تاثیرات مواد روان گردان بر جوانان آخر اتوبان اعتياد بن بست است/ معتادان(مواد مخدر یا قرص های روان گردان)در ايران در اتوباني سير مي‌كنند كه گر چه در ميانه‌هاي آن دوربرگردانهايي براي بازگشت به زندگي سالم وجود دارد اما گويي آنان اين مسيرهاي بازگشت را نمي‌بينند و تخت گاز به …

ادامه نوشته »

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي

تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحوي تاثير خلاقيت بر يادگيري واحدهاي نحويچکيدهبطور كلي تحقيقات انجام شده در رابطه با حفاظه انسان وامر يادآوري معمولا” تحت تاثير يافته هائي بوده است كه به دنبال روشهاي گوناگون يادآوري بوده اند . اگرچه يادآوري را در گذشته مروري آگاهانه بر حوادث تجربه شده …

ادامه نوشته »

تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان

تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان چكيده:فناوري كامپيوتر بطور وسيع در جامعه گسترش پيدا كرده است و با تمامي جنبه هاي زندگي از مدرسه تا محل كار، خدمات بانكي، خريد و فروش، پرداخت ماليات و حتي راي گيري تلفيق شده …

ادامه نوشته »

تاثير موسيقي بر مغز انسان

تاثير موسيقي بر مغز انسان تاثير موسيقي بر مغز انسان آیا تا به حال به تاثیر موسیقی بر حالات خود فکر کرده‌اید؟ در زمان شادی، هیجان، ناراحتی و حتا در زمان خشم. موسیقی حتا در زمان بیماری می‌تواند موثر باشد. این جمله‌ای است که بارها در مجلات و مقالات روانشناسی …

ادامه نوشته »

تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران

تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران تأثيرآموزه هاي تربيت ديني برفرهنگ وتمدن ايران چكيده :حس مذهبي يكي از احساسات فطري بشر است كه در طول تاريخ به شكلهاي مختلفي بروز يافته است. زماني بشر با پرستش بتها, اين حس را ارضا نموده و زماني نيز به چندگانه پرستي و …

ادامه نوشته »

تاریخچه استرس

تاریخچه استرس تاریخچه استرس لکرد برنارد فیزیولوژیست قرن 19 متذکر شد که سلولهای بدن موجودات پیشرفته بوسیله محیط مایعی مانند خون احاطه شده و برای ادامه زندگی باید بطور مستمر وجود و ثبات داشته باشد. سلیه و همکارانش در سال 1925 در تحقیقات خود نشان دادند که تحت فشار، ارگانیسم …

ادامه نوشته »

تاریخچه روانشناسی در ایران روانشناسی با عنوان علم النفس در ایران

تاریخچه روانشناسی در ایران روانشناسی با عنوان علم النفس در ایران تاریخچه روانشناسی در ایران روانشناسی با عنوان علم النفس در ایران روانشناسی تحت عنوان علم النفس یا اخلاق ، بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. از رازی …

ادامه نوشته »

تاریخچه علم روانشناسي

تاریخچه علم روانشناسي تاریخچه علم روانشناسي فهرست مطالب عنوان صفحهمقدمــــــه 2تحول روانشناسي نوين 4تأسيس رسمي روانشناسي 6مكتب‌هاي فكري در تكامل روانشناسي نوين 7خدمت‌هاي تجربه‌گرايي به روانشناسي 10پيشرفت‌هايي در فيزيولوژي اوليه 11پژوهش درباره كاركردهاي مغز 11آغاز روانشناسي آزمايشي 12روانشناسي باليني 12مفاهيم شخصيت‌گرايانه و طبيعت‌گرايانه تاريخ علمي 14نظريه شخصيت‌گرايانه تاريخ علمي 14نظريه …

ادامه نوشته »

تاریخچه مشاوره

تاریخچه مشاوره تاریخچه مشاوره : فرآیند مشاوره ارتباط نزدیکی با راهنمایی دارد. هرچند راهنمایی فرآیندی گسترده‌تر را شامل می‌شود که تمام امور زندگی فردی و اجتماعی فرد را دربر می‌گیرد، مشاوره قلب برنامه راهنمایی به شمار می‌رود و از خدمات اساسی آن است. با این وصف در تاریخ روان شناسی …

ادامه نوشته »

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت جوشگاب یزد در سال 87

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت جوشگاب یزد در سال 87 آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت جوشگاب یزد در سال 87این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت جوشگاب یزد در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم …

ادامه نوشته »

تاريخچه روانشاسي رشد

تاريخچه روانشاسي رشد تاريخچه روانشانسي رشد اگر امروز حمايت ازكودكان و فراهم آوردن امكانات براي رشد همه جانبه و شكوفا كردن تمام ظرفيتهاي انساني آنها هدف مطالعه كودكان است، چنين ديدگاهي در گذشته كمتر وجود داشته است.در دوران باستان بسيار اتفاق مي افتاد كه كودكان را به دلايل مختلف از …

ادامه نوشته »